ผุดกฎห้ามไล่ออกกลางคัน ช่วย “นร.-นศ.” ป่อง

ผุดกฎห้ามไล่ออกกลางคัน ช่วย “นร.-นศ.” ป่อง รวมเด็กประถม-มัธยม-งัดคุ้มครองโจ๋ตั้งครรภ์

ผุดกฎห้ามไล่ออกกลางคัน ช่วย “นร.-นศ.” ป่อง รวมเด็กประถม-มัธยม-งัดคุ้มครองโจ๋ตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ก.พ.

ข่าว ที่ผ่านมาว่า กรณีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยสาระ กำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษาออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษานั้น น.ส.รัชดา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเยาวชนจะเป็นอนาคตชาติ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีเด็กตั้งครรภ์ ต้องไม่ให้เด็กออกจากสถานศึกษา ต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมและต่อเนื่อง แต่ยังคงมีบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองอีกเป็นจำนวนมากเข้าใจผิดว่า การให้เด็กตั้งครรภ์เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ แต่ผลการศึกษาในต่างประเทศพิสูจน์แล้วว่าเด็กคนอื่นๆ จะเกิดความตื่นตัวมากขึ้นในการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ตั้งครรภ์ ขณะเดียวกันจะเกิดความรู้สึกเห็นใจเพื่อนกำลังท้อง และให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีในขณะที่เรียนร่วมกัน ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของครูผู้สอนเป็นเรื่องสำคัญมาก ครูต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ต้องไม่ปฏิบัติใดๆ

ผุดกฎห้ามไล่ออกกลางคัน ช่วย “นร.-นศ.” ป่อง

เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคับประคองเด็กให้ได้เรียนต่อเนื่องโดยไร้ความกังวล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษา ข่าวการศึกษา และการดําเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา ตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น ทั้งนี้ ในท้ายประกาศได้ระบุว่าเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษาตั้งครรภ์ถูกสถานศึกษาให้ย้ายสถานศึกษาโดยมิได้สมัครใจ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อเป็นการคุ้มครองวัยรุ่นซึ่งตั้งครรภ์ขณะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้มีสิทธิได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ดันยอดขาย 1.5 แสนล้าน ซีอาร์ซี Previous post ดันยอดขาย 1.5 แสนล้าน “ซีอาร์ซี” เท 5 หมื่นล้านลงทุนเวียดนาม
แช ยัม เถียน หญิงผู้อยู่เบื้องหลังเมนู ปูผัดพริก Next post แช ยัม เถียน: หญิงผู้อยู่เบื้องหลังเมนู “ปูผัดพริก” เลื่องชื่อของสิงคโปร์